Úvod Co je mediace

Co je mediace

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené.

Mediátor je nestranná osoba, která je vázaná mlčenlivostí. Zpravidla se jedná o osoby s právním, psychologickým nebo jiným humanitním vzděláním, které s řešením konfliktů či komunikací úzce souvisí. Mediátor nerozhoduje. Mediátor umožňuje stranám lépe komunikovat a vede je za pomocí specifických komunikačních technik a strategií k řešení. V českém prostředí převládá facilitativní přístup k mediaci, kdy mediátor nijak neradí, nevymýšlí řešení, stranám nepředkládá argumenty ke změně pozice. V praxi je však využívána také evaluativní mediace, kdy mediátor je v procesu mediace více výrazný, strany k dohodě aktivně směřuje, jakož i hodnotí případné postoje a možné úspěchy a neúspěchy. Mediátor tedy může mít různé vzdělání i přístup, avšak vždy musí být nestrannou osobou, která dodržuje mlčenlivost a používá efektivní metody komunikace k tomu, aby strany dosáhly dohody - konsenzu, která je pro obě strany plně přijatelná.

Úspěšnost mediace úzce souvisí s její dobrovolností. Jenom strany, které mají vůli svůj problém řešit smírně, souhlasí s mediací. Už to je první krok k úspěchu. Úspěšnost mediací se pohybuje okolo 80 % případů. V případě rodinné mediace přesahuje úspěšnost 60 %.

Cena patří k prvním otázkám klientů a je to tak správně. Mediace totiž staví svou atraktivitu právě na tom, že je pro strany ekonomicky výrazně výhodnější, než soudní řešení. Bohužel nelze předem říct, kolik bude mediace v součtu stát. Vždy záleží na tom, jak je konflikt mezi stranami hluboký a složitý. Cena jedné hodiny mediace je 1.000 Kč. Jedno sezení mediace trvá 3 hodiny. Při průměrném počtu tří sezení tak jedna strana za mediaci zaplatí v součtu 4.500 Kč. Kolik by strany utratily za advokáty, kdyby spor řešily dva roky u soudu?

Ano, v případě složitých konfliktů je třeba více mediačních sezení a náklady na mediaci stoupají. Avšak stejně tak by stoupaly náklady soudního řízení, které by bylo také komplikovanější.

Strany mají navíc při mediaci oproti soudnímu řízení jednu podstatnou výhodu. Každá ze stran si může dát svůj finanční limit, při jehož překročení řekne: „Dost!“. Kterákoliv strana může bez následků kdykoliv proces mediace ukončit, a to z jakýchkoliv důvodů, i finančních.

Viz sekce ceník. Ekonomické výhody mediace spočívají i v dalších jejích přednostech.

Mediace se jako prostředek řešení konfliktu může uplatnit všude tam, kde strany spolu komunikují aspoň na minimální úrovni. Mediace se pak uplatní především v případech, kdy strany jsou na sobě nějak závislé či jsou v nějakém vztahu – rodinném, sousedském, pracovním či obchodním. Spor vhodný pro mediaci musí dávat prostor pro dohodu, která je výhodná pro obě strany.

Pro mediaci se nehodí případy, kdy strany spolu absolutně nekomunikují, případně chtějí toho druhého především porazit. Mediace tak není vhodná ve fázi „vrcholící války“ mezi stranami a maximálního vypětí emocí. Mediace se nehodí také na případy, kdy jedna ze stran má problémy s alkoholem či drogami. Mediace nebývá možná v případě, kdy strana trpí psychickými problémy, či se projevuje agresivně. Mediace není vhodná také v případě pasivity strany, která se chce pouze vzdát svých práv. Pokud jedna ze stran nechce poskytnout veškeré informace, jedná se o překážku úspěšné mediaci. Pokud mediátor dojde k tomu, že spor není vhodné mediovat, mediaci nezahájí či ji ukončí.

Mediace probíhá v řádu týdnů až měsíců. Díky mediaci můžete získat rychlou úlevu v podobě vyřešení sporu. Kolik nervů, starostí a času stojí soudy? Rychlé řešení sporů je obrovským přínosem, a to nejen finančním.

Především se však jedná o řešení trvalé a rozvíjející dobré vztahy. Rozsudek soudu řeší jen právní stránku věci. Z jedné strany děla vítěze a z druhé poraženého. Špatné sousedské vztahy se tím nevyřeší. Soudem rozhodnutý problém ohledně jabloně brzo nahradí jiný problém, ohledně štěkajícího psa, kouře, hluku atd. A před sousedskými problémy neutečeme. Mediace sousedské vztahy narovná tak, aby ke konfliktům již nedocházelo.

Mediace mezi stranami zachovává a rozvíjí spolupráci. Obchodní spolupráce, která byla pro strany dlouhodobě prospěšná, se díky jednomu konfliktu rozpadne, což rozsudek soudu jen zpečetí. Vítězná strana se může radovat, ale zánikem spolupráce ztratí mnohdy mnohem víc. Díky mediaci mohou strany své narušené vztahy napravit a funkční spolupráci opět nastartovat tak, aby nedošlo k opakování problémů a mohli nadále ze své spolupráce těžit, či ji dokonce prohloubit.

Mediace je v neposlední řadě důvěrná. Probíhá za zavřenými dveřmi. Soudní jednání je zásadně veřejné. Mediace umožňuje řešit soukromé věci soukromě. Mediace umožňuje zachovat obchodní a jiná tajemství.

Mediace probíhá v řádu týdnů až měsíců. Díky mediaci můžete získat rychlou úlevu v podobě vyřešení sporu. Kolik nervů, starostí a času stojí soudy? Rychlé řešení sporů je obrovským přínosem, a to nejen finančním.

Především se však jedná o řešení trvalé a rozvíjející dobré vztahy. Rozsudek soudu řeší jen právní stránku věci. Z jedné strany děla vítěze a z druhé poraženého. Špatné sousedské vztahy se tím nevyřeší. Soudem rozhodnutý problém ohledně jabloně brzo nahradí jiný problém, ohledně štěkajícího psa, kouře, hluku atd. A před sousedskými problémy neutečeme. Mediace sousedské vztahy narovná tak, aby ke konfliktům již nedocházelo.

Mediace mezi stranami zachovává a rozvíjí spolupráci. Obchodní spolupráce, která byla pro strany dlouhodobě prospěšná, se díky jednomu konfliktu rozpadne, což rozsudek soudu jen zpečetí. Vítězná strana se může radovat, ale zánikem spolupráce ztratí mnohdy mnohem víc. Díky mediaci mohou strany své narušené vztahy napravit a funkční spolupráci opět nastartovat tak, aby nedošlo k opakování problémů a mohli nadále ze své spolupráce těžit, či ji dokonce prohloubit.

Mediace je v neposlední řadě důvěrná. Probíhá za zavřenými dveřmi. Soudní jednání je zásadně veřejné. Mediace umožňuje řešit soukromé věci soukromě. Mediace umožňuje zachovat obchodní a jiná tajemství.

Samotná mediace probíhá během takzvaného mediačního sezení. Jedno mediační sezení trvá 3 hodiny. Většinou je třeba až tří mediačních sezení, někdy i vícero. Záleží na sporu. Mediace má několik fází.

V první fázi po zahájení strany vyjadřují svá stanoviska a přednášejí svůj pohled. Tato fáze bývá velmi náročná, jak pro strany, tak i mediátora. V této fázi se mediátor snaží stranám naslouchat a získávat informace. Tato fáze může trvat jedno i vícero mediačních sezení. V rámci této fáze vystupují na povrch předměty jednání.

V druhé fázi mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci. Strany se začínají vzájemně chápat. Začíná se mezi stranami rodit spolupráce.

V třetí fázi strany hledají všechna možná řešení, které je napadají a mohla by přispět k dohodě. V této fázi si projeví výhoda toho, že řešení předkládají strany, nikoliv mediátor, protože strany vždy vymyslí více řešení.

V následující fázi strany vybírají společně ta nejlepší řešení a formulují body dohody. V této a předchozí fázi spolu strany již ochotně komunikují a spolupracují. Jedná se o velmi konstruktivní etapu mediace. Avšak i tato etapa vyžaduje čas, který je nezbytný k tomu, aby výsledná dohoda byla maximálně prospěšná pro obě strany. To zvyšuje přínos mediace, ale i trvalost a pevnost dohody.

Úspěšná mediace končí sepsáním mediační dohody, ve které strany zachytí to, na čem se dohodly. I bez mediační dohody však může být mediace úspěšná, neboť strany si nakonec tak porozumí, že již nepotřebují sepisování nějaké dohody a mediaci ukončí a na všem ostatním se dohodnou již sami bez mediátora.

Mediační dohodou je výsledek úspěšné mediace. Strany se v ní zavazují k nějakému chování či plnění. Mediační dohoda je tak plnohodnotnou písemnou smlouvou. Znění mediační dohody je mnohdy velmi obecné a nemá podobu klasické smlouvy. Stranám to tak postačuje.

Pokud však strany chtějí mediační dohodu ve formě precizní smlouvy, mohou využít služeb mediátorů právníků, tedy i mých, kteří dohodu v takové formě sepíší, nebo jim mediátor takové sepsání advokátem zajistí. Strany se mohou s mediační dohodou obrátit na advokáta i samostatně a požádat jej o sepsání.

Vykonatelnost, tedy možnost domáhat se rovnou nařízení exekuce bez nutnosti soudu, není mediačně dohodě sepsané u mediátora či advokáta přiznávána. Mediační dohoda tak sama o sobě vykonatelná není.

Avšak strany mohou mediační dohodu sepsat formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. V případě mediace, která probíhá v rámci soudního řízení, lze nechat mediační dohodu schválit jako soudní smír - pak je taktéž vykonatelná.

K vykonatelnosti mediační dohody lze dojít také přes rozhodčí řízení, když mediátor jako rozhodce schválí mediační dohodu jako rozhodčí smír. Taková mediační dohoda je rovněž vykonatelná.

Mediaci provádím sám i ve dvojici s druhým mediátorem. Druhého mediátora využívám pro zefektivnění komunikace a zkvalitnění mediace tam, kde je druhý mediátor přínosem – někdy bývá vhodná účast mediátora psychologa, jindy právníka specialisty v určité oblasti atd. Asistence druhého mediátora nemá vliv na dohodnutou cenu mediace. Jedná se o službu pro klienty zdarma, a to v rámci mé snahy o co nejkvalitnější služby.

Mediaci poskytuji ve vlastních prostorách či pronajatých jednacích místnostech v centru Prahy. Mediaci mohu poskytovat také v prostorách klientů, pokud jsou k tomu uzpůsobeny (v zásadě postačuje tichá a diskrétní místnost se stolem, židlemi a flipchartrem).

V mediaci používám především nejrozšířenější mediační metody, kterou je mediace facilitativní. Díky svému právnímu vzdělání však mohu poskytovat také služby formou mediace evaluativní, která se uplatní především ve sporech obchodních.

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mne kontaktovat, viz sekce kontakt. Další informace se můžete dočíst také v sekci publikace.

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392