Úvod Publikace Evropský kodex chování pro...

Evropský kodex chování pro mediátory (European Code of Conduct for Mediators)

Tento týden jsem byl jako první český mediátor (fyzická osoba) zapsán na seznam mediátorů vedený Evropskou komisí (zde). Evropská komise na seznamu eviduje mediátory, kteří se dobrovolně zavázali k dodržování Evropského kodexu chování pro mediátory (European Code of Conduct for Mediators).

Mediace jako velmi specifická služba, která úzce souvisí s právní problematikou a psychologií, je přirozeně velmi osobní záležitostí. Mediace však nebyla v mnoha zemích EU dlouho zákonem nijak upravena – to v ČR platí dodnes. Proto mediátoři, sic jim to zákonná povinnost neukládala, dobrovolně vytvářeli různé kodexy, kterými si zavazovali k plnění určitých závazků – především pak v oblasti důvěrnosti, mlčenlivosti a neutrality.

I v českých podmínkách vzniklo několik kodexů mediátorů, např. kodex Asociace mediátorů České republiky či kodex Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.

Vzhledem k tomu, že na podobu mediace v EU má zásadní vliv Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května 2008, dle které byl také připraven český zákon o mediaci, rozhodl jsem se k zavázání se a přistoupení ke kodexu mediátorů, který zaštiťuje Evropská unie (Evropská komise), neboť právě Evropská unie má na rozvoj mediace u nás, ale i v dalších členských zemích, nejsilnější vliv a určuje směr dalšího vývoje.

Text kodexu mediátorů uvádím níže ve znění mého upraveného překladu, když původní český překlad uváděný Evropskou komisí nebyl zcela přesný a používal pro mediaci a mediátora pojmy zprostředkování a zprostředkovatel, které však v českých podmínkách nebyly téměř vůbec používány a jedná se tak o překladatelské nedorozumění. Oficiální text kodexu lze stáhnout v českém a dalších jazycích na konci článku.

Více ke kodexu a seznamu se dozvíte na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm

____________________________

EVROPSKÝ KODEX CHOVÁNÍ PRO MEDIÁTORY

Tento kodex chování stanovuje řadu zásad, ke kterým se jednotliví mediátoři mohou dobrovolně a na svou vlastní zodpovědnost zavázat. Mohou jej používat mediátoři podílející se na všech druzích mediace v občanských i obchodních věcech.

Mohou se k němu zavázat i organizace poskytující mediační služby, a to tím, že požádají mediátory pracující pod jejich záštitou, aby tento kodex chování dodržovali. Organizace mohou poskytnout informace o opatřeních, jako jsou odborná příprava, hodnocení a monitorování, která na podporu dodržování kodexu jednotlivými mediátory přijímají.

Pro účely kodexu chování se mediací rozumí strukturovaný postup, bez ohledu na skutečnost, jak je označován či jak je na něj odkazováno, při kterém dvě nebo více stran sporu dobrovolně usilují o dosažení dohody na urovnání jejich sporu za pomoci třetí osoby – dále jen „mediátora“.

Dodržováním kodexu chování nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy ani pravidla, kterými se řídí jednotlivá povolání.

Organizace poskytující mediační služby mohou zvážit vypracování podrobnějších kodexů přizpůsobených potřebám jejich specifické situace nebo druhu mediačních služeb, které nabízejí, či konkrétních oblastí, jako jsou mediace v rodinných věcech nebo mediace ve spotřebitelských věcech.

1. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, USTANOVOVÁNÍ A POPLATKY MEDIÁTORŮ A PROPAGACE JEJICH SLUŽEB

1.1. Odborná způsobilost

Mediátoři musí být odborně způsobilí a mít znalosti ohledně procesu mediace. Relevantními faktory jsou patřičná odborná příprava a neustálé doplňování jejich vzdělání a procvičování dovedností v oblasti mediace, a to s ohledem na všechny příslušné normy nebo akreditační systémy.

1.2. Ustanovování

Mediátoři se musí spojit se zúčastněnými stranami s cílem nalézt vhodné termíny pro uskutečnění mediace. Před souhlasem se svým ustanovením si mediátoři musí ověřit, zda mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost na vedení mediace v daném případě. Na požádání musí stranám poskytnout informace o své kvalifikaci a odborné praxi.

1.3. Poplatky

Mediátoři musí vždy poskytnout stranám úplné informace o způsobu odměňování, který mají v úmyslu uplatnit, pokud tyto informace nebyly již poskytnuty. Nesmí souhlasit se svou účastí na mediaci dříve, než všechny zúčastněné strany akceptují zásady jejich odměňování.

1.4. Propagace mediačních služeb

Mediátoři mohou svou činnost propagovat za podmínky, že tato propagace probíhá profesionálním, pravdivým a čestným způsobem.

2. NEZÁVISLOST A NESTRANNOST

2.1. Nezávislost

Pokud se vyskytnou okolnosti, které mohou mít vliv na nezávislost mediátora nebo zapříčinit střet zájmů nebo které mohou být za takové okolnosti považovány, je mediátor povinen sdělit tyto okolnosti zúčastněným stranám před tím, než začne mediaci nebo v ní bude pokračovat.

K těmto okolnostem patří:

– jakékoli osobní nebo obchodní vztahy s jednou ze stran či více stranami,

– jakýkoli finanční nebo jiný zájem na výsledku mediace, a to přímý

i nepřímý,

– skutečnost, že mediátor nebo člen jeho firmy jednal pro jednu ze stran či více stran z jiného titulu než z titulu mediátora.

V těchto případech může mediátor se svou účastí na mediaci souhlasit nebo v mediaci pokračovat pouze tehdy, je-li si jist svou schopností ji vést zcela nezávisle a neutrálně tak, aby byla zajištěna úplná nestrannost, a strany s tím výslovně souhlasí.

Povinnost sdělit dotčené okolnosti platí po celou dobu trvání mediačního procesu.

2.2. Nestrannost

Mediátoři musí ve vztahu ke stranám vždy jednat nestranně a usilovat o to, aby byla jejich nestrannost zřejmá, a sloužit v průběhu mediačního procesu všem stranám stejně.

3. DOHODA O MEDIACI, PROCES A UROVNÁNÍ SPORU

3.1. Postup

Mediátor se musí ubezpečit, že strany účastnící se mediace tomuto procesu, roli mediátora i roli stran rozumí.

Mediátor musí především zajistit, aby strany před zahájením mediace pochopily a výslovně odsouhlasily ustanovení a podmínky dohody o mediaci, a to včetně veškerých příslušných ustanovení o zachování důvěrnosti, kterými je vázán mediátor a zúčastněné strany.

Dohodu o mediaci lze vyhotovit písemně, pokud o to strany požádají.

Mediátor je povinen vést  řízení náležitým způsobem s přihlédnutím k okolnostem případu, včetně možného nerovného postavení stran a případných přání zúčastněných stran, zásadám právního státu a potřebě urychleného urovnání sporu. Strany se mohou dohodnout s mediátorem na způsobu, jakým je mediace vedena, a to odkazem na soubor pravidel nebo jinak.

Pokud to mediátor pokládá za užitečné, může jednotlivým stranám naslouchat odděleně.

3.2. Spravedlnost procesu

Mediátor musí zaručit, aby všechny strany měly přiměřenou možnost se do procesu zapojit.

Mediátor musí informovat strany a může ukončit mediaci, pokud:

– dochází k takovému urovnání sporu, které se mediátorovi zdá být z hlediska okolností případu a posuzovací pravomoci mediátora nevymahatelné nebo nezákonné,

– má mediátor za to, že další pokračování mediace pravděpodobně nepovede k urovnání sporu.

3.3. Ukončení procesu

Mediátor musí přijmout všechna potřebná opatření k tomu, aby jakákoli dohoda byla dosažena všemi stranami s vědomým a informovaným souhlasem a aby všechny strany podmínkám dohody rozuměly.

Strany mohou od mediace kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění odstoupit.

Mediátor musí na žádost stran a v rámci rozsahu své pravomoci strany informovat o tom, jak mohou formalizovat svou dohodu a jaké jsou možnosti učinit dohodu vymahatelnou.

4. DŮVĚRNOST

Mediátor musí zacházet důvěrně se všemi informacemi, které se objevily v rámci mediaci nebo v souvislosti s ní, a to včetně skutečnosti, že k mediaci dochází nebo k ní došlo, pokud zpřístupnění těchto informací nevyžadují právní předpisy nebo důvody veřejného pořádku. Žádné informace poskytnuté mediátorem jednou ze stran jako důvěrné nesmí být bez souhlasu poskytnuty ostatním stranám, pokud to nevyžadují právní předpisy.

____________________________

Oficiální text Evropského kodexu chování pro mediátory (European Code of Conduct for Mediators) v českém jazyce a několika vybraných jazycích ke stažení zde:

-  České znění (CS)

-  Slovenské znění (SK)

-  Anglické znění (EN)

-  Francouzské znění (FR)

-  Německé znění (DE)

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392