Úvod Publikace Neúměrné zkrácení...

Neúměrné zkrácení (laesio enormis)

Neúměrné zkrácení je staronový institut, který do našeho právního řádu s účinností od 1. 1. 2014 opětovně zavede nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.

Neúměrné zkrácení (laesio enormis) vymezuje nový občanský zákoník v ustanovení § 1793 následovně:

Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.“

V praxi tak budou vznikat mezi stranami nemalé spory o to, zda došlo k neúměrnému zkrácení či nikoliv, případně kolik má být zkrácené straně doplněno. Právní úprava je navíc nejasná a vzbuzuje mnoho praktických otázek. Bude nutné vyčkat i judikatury, která by stranám poskytla přiměřenou jistotu právních vztahů. To však může být otázkou i několika let.

Spory ohledně neúměrného zkrácení jsou tak vhodnou záležitostí pro mediaci, když strany mohou dohodou zachovat platnost uzavřeného obchodu, předejít zdlouhavému soudnímu řízení a jeho nejistému výsledku.

Více k tématu neúměrného zkrácení v článku publikovaném na EPRAVO.CZ

Sjednejte
si schůzku:

info@mediator-praha.cz

+420 736 627 392